Operatör av DLT-marknadsinfrastruktur

EU:s förordning om en pilotordning för teknik för distribuerade liggare (DLT) är nu tillämplig. I Sverige är Finansinspektionen behörig myndighet att pröva tillstånd enligt förordningen.

Typer av tillstånd

Tillstånd och undantag är tillfälliga och kommer beviljas för en period på högst sex år och endast vara giltiga under tiden för pilotordningen.

Följande typer av tillstånd går att söka:

  • tillstånd att driva DLT-marknadsinfrastruktur (artikel 8, 9 eller 10)
  • undantag för den som driver DLT-marknadsinfrastruktur (artikel 4 eller 5)
  • tillstånd eller undantag för en operatör av DLT-marknadsinfrastruktur som avser att införa väsentliga förändringar i verksamheten (artikel 8.13, 9.13 eller 10.13).

Ansökan

Esma har utarbetat riktlinjer om standardformulär, format och mallar som ska användas för att ansöka om specifika tillstånd att driva en DLT-marknadsinfrastruktur.

En ansökan ska lämnas in elektroniskt och på ett varaktigt medium. Engelska bör användas som språk för att fylla i ansökan med hänsyn till att andra myndigheter än Finansinspektionen kan vara inblandade i bedömningen av ansökan.

Avgift

Avgiftens storlek vid ansökan om tillstånd eller undantag för DLT-marknadsinfrastrukturer varierar med vilken typ av tillstånd som söks. Se 3 och 4 §§ samt bilagan till förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar från det att en fullständig ansökan har kommit in och avgiften betalats.

DLT och syftet med EU:s förordning

DLT står för teknik för distribuerade liggare (Distributed Ledger Technology) där blockkedjor är det i dag mest kända exemplet.

Förordningen möjliggör under en testperiod utveckling av kryptotillgångar som klassificeras som finansiella instrument och utveckling av teknik för distribuerade liggare samtidigt som en hög nivå av investerarskydd, marknadsintegritet, finansiell stabilitet och transparens bibehålls och kryphål i regelverket undviks.

Kontakta FI

Frågor om DLT-pilotförordningen och ansökningsprocessen kan mejlas till finansinspektionen@fi.se.


Senast granskad: 2023-05-29