Värdepapper

För att få driva värdepappersrörelse krävs tillstånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Av lagen framgår vilka regler som gäller för verksamheten och dessa regler utvecklas i FI:s föreskrifter om värdepappersrörelse och verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2017:2 och 2007:17).

Reglerna bygger på Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (Mifid 2). Direktivet utgör, tillsammans med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (Mifir), ett reviderat och delvis nytt regelverk för bland annat värdepappersinstitut, börser och handelsplatser för finansiella instrument.

Europeiska kommissionen har i Mifid 2 och Mifir befogenhet att anta delegerade akter och genomförandeakter med regler som kompletterar dem i Mifid 2 och Mifir. För en översikt, se länk nedan.

Mifid 2 och Mifir är tillämpliga på värdepappersföretag och reglerade marknader samt anger förutsättningarna för tillstånd att utföra investeringstjänster och investeringsverksamhet samt hur sådan verksamhet ska drivas i hemmedlemsstaten och gränsöverskridande. Det är när tjänsten eller verksamheten rör finansiella instrument som den är en investeringstjänst eller investeringsverksamhet.


Senast granskad: 2023-10-17