FI avslutar undersökning av Spotlight Stock Market

Finansinspektionen har undersökt Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.

Företaget som har undersökts

Spotlight Stock Market AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

I vår tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om handelsplatser efterlever relevanta regelverk. FI har ställt ett antal frågor till Spotlight Stock Market AB om deras noteringsprocess och hur de hanterar intressekonflikter. En handelsplats noteringsprocess och dess hantering av intressekonflikter har betydelse för allmänhetens förtroende, väl fungerande marknader och att kundernas intressen tillvaratas.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har resulterat i vissa iakttagelser som enligt FI:s preliminära bedömning utgör brister. Bristerna rör Spotlight Stock Markets riktlinjer och rutiner rörande noteringsprocessen, tillämpningen av riktlinjer, rutiner och andra interna regler samt brister i dokumentation. FI anser att de stödtjänster som andra företag inom Spotlightkoncernen erbjuder emittenter i samband med en notering, samt persongemenskapen inom Spotlightkoncernen, ger upphov till en ökad risk för intressekonflikter i noteringsprocessen. FI konstaterar att det sätt företaget valt att organisera sig på ställer höga krav på dels att Spotlight Stock Markets riktlinjer och rutiner avseende noteringsprocessen är tillräckliga, dels att företaget i alla delar följer dem.

Spotlight Stock Market har vidtagit åtgärder efter att företaget tagit del av FI:s preliminära bedömning. Åtgärderna rör företagets riktlinjer och rutiner för noteringsprocessen samt kontroller av processen. Spotlight Stock Market har också vidtagit åtgärder för att hantera den förhöjda risken för intressekonflikter i förhållande till noteringsprocessen, samt förklarat att företaget ska vidta ytterligare åtgärder för att hantera denna risk.

Spotlight Stock Market har genom vidtagna åtgärder, samt med de åtgärder som bolaget har förklarat att företaget kommer att vidta, i allt väsentligt vidtagit rättelse avseende de preliminära brister som FI identifierat. Vid en samlad bedömning finns det därför inte anledning att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen.