EU-riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner

2017-01-31 | Regler EBA Nyheter Marknad Bank

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner. Riktlinjerna börjar gälla den 1 mars 2017.

Den 3 oktober 2016 publicerade Eba riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner (EBA/GL/2016/08) baserade på artikel 248 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Enligt regelverket får en originator eller ett medverkande institut inte ge stöd till en värdepapperisering utöver sina avtalsmässiga förpliktelser, så kallat implicit stöd, för att minska möjliga eller faktiska förluster för investerare. Om originatorn eller ett medverkande institut inte uppfyller regelverkets krav ska institutet åtminstone ha en kapitalbas som motsvarar de värdepapperiserade exponeringarna om ingen värdepapperisering hade skett.

Riktlinjerna anger villkoren för att parter ska anses vara oberoende av varandra och för när en transaktion inte ska anses vara konstruerad för att ge stöd. Riktlinjerna innehåller även förtydligande information om anmälnings- och dokumentationskraven enligt artikel 248.1.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Eba att myndigheten avser att följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan