Bankföreningen överför administrationen av Stibor till Swedish Financial Benchmark Facility

Svenska Bankföreningen har meddelat att organisationen överför administrationen av den svenska referensräntan Stibor till Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), varvid uppgiften att anpassa Stibor till kraven i EU:s förordning om referensvärden (Benchmarkförordningen, BMR) tillfaller SFBF. Finansinspektionen kommer att pröva ansökan om auktorisation av SFBF som administratör av Stibor när den lämnats in.

Genom Benchmarkförordningen (BMR), som började tillämpas den 1 januari 2018, gäller nya regler i EU som innebär större krav på styrning och kontroll över processen för att fastställa kritiska referensvärden. EU-kommissionen beslutade den 17 oktober 2018 att ta upp Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) i en förteckning över kritiska referensvärden enligt BMR. En ansökan om auktorisation som administratör för Stibor måste senast lämnas in vid årsskiftet 2021–2022.

Sedan 2013 har Svenska Bankföreningen rollen som huvudman med övergripande ansvar för Stibor. Bankföreningens Stiborverksamhet bedrivs i dag i ett helägt dotterbolag, Financial Benchmarks Sweden. Som Bankföreningen meddelat har föreningen beslutat att överföra administrationen av Stibor till Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF). SFBF är ett nystartat helägt svenskt dotterbolag till Global Rate Set Systems (GRSS) som är aktivt inom administration och beräkning av referensvärden enligt BMR.

SFBF får enligt vad som kommunicerats även uppgiften att anpassa Stibor till BMR. FI anser att en anpassning av Stibor till kraven i BMR kan komma att stärka förtroendet för Stibor och därmed förutsättningarna för finansiell stabilitet och väl fungerande finansiella marknader. Reformer av referensvärden pågår sedan flera år i ett antal länder som en del av ett internationellt reformarbete. Reformarbetet avser framförallt en övergång till alternativa riskfria referensräntor, men omfattar även en anpassning av existerande referensvärden för att tillse att dessa är rättvisande och skyddade mot otillbörlig påverkan.

Enligt övergångsbestämmelserna i BMR får en administratör fortsätta att tillhandahålla ett befintligt kritiskt referensvärde som, redan innan frågan om auktorisation har avgjorts, får användas av företag och verksamheter under FI:s tillsyn fram till utgången av 2021.

Svenska Bankföreningen och Financial Benchmarks Sweden har kommit överens med SFBF om att SFBF övertar ansvaret för att tillhandahålla Stibor från den 20 april 2020, vilket är innan SFBF planerar att ansöka om auktorisation för en anpassad Stibor. SFBF blir därmed ansvarig för att tillhandahålla nuvarande Stibor under BMR:s övergångsbestämmelser redan från den 20 april och fram tills dess att FI har prövat SFBF:s ansökan om auktorisation som administratör av en anpassad Stibor. Godkänns ansökan kommer FI att bedriva löpande tillsyn av SFBF som administratör för en anpassad Stibor i enlighet med kraven i BMR.

Mer information om Stibor och Svenska Bankföreningens och SFBF:s överenskommelse finns på parternas webbsidor.