Ny självreglering för ökad transparens på obligationsmarknaden

Branschorganisationen Svensk Värdepappersmarknad har i ett pressmeddelande 24 november lämnat en rekommendation som innebär att branschen ska öka transparensen på obligationsmarknaden genom självreglering. FI anser att detta är ett värdefullt steg på väg mot en mer välfungerande obligationsmarknad i Sverige. Vi vill därför uppmana alla värdepappersinstitut – även de aktörer som inte är medlemmar i Svensk Värdepappersmarknad – att tillämpa självregleringen.

Bakgrunden till att FI anser att åtgärder behövde vidtas för att förbättra transparensen är bland annat de senaste årens utveckling på den svenska företagsobligationsmarknaden. Det finns ett växande intresse för att placera i företagsobligationer, främst via fonder. Detta har bidragit till att marknaden har vuxit och blivit en allt viktigare finansieringskälla för svenska företag. Samtidigt som denna marknad vuxit kraftigt har transparensen försämrats sedan regelverken Mifid 2 och Mifir började tillämpas. FI konstaterade i en rapport redan 2019 att transparensen på obligationsmarknaderna (inklusive marknaderna för stats- och säkerställda obligationer) minskat sedan införandet av Mifir och att det var en oönskad utveckling.

Under vårens turbulens på de finansiella marknaderna uppstod bland annat stora problem på marknaden för företagsobligationer. Det blev då tydlig att den bristande transparensen var en stor svaghet. För att det ska vara möjligt att värdera positioner måste det vara möjligt att hitta information om pris. FI kallade därför till ett rundabordssamtal med branschen, vilket ägde rum i september. I samband med det fick Svensk Värdepappersmarknad i uppdrag att utreda hur marknadsaktörerna kan öka transparensen på företagsobligationsmarknaden.