Åtgärder bör vidtas innan Libor upphör att publiceras

EU-kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB), Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett gemensamt uttalande för att poängtera de åtgärder som användare av Libor bör vidta innan referensräntan upphör att publiceras. Bland annat är det av stor vikt att ha fallbacklösningar när ett referensvärde upphör att tillhandahållas.

Efter den 31 december 2021 kommer Libor i flera olika valutor och på flera löptider upphöra att publiceras. EU-kommissionen, ECB, EBA och Esma uppmanar därför de aktörer som använder Libor att minska sina exponeringar mot referensräntan. De listar även olika åtgärder som användare bör vidta för att uppnå detta.

I samband med detta uttalande vill även vi passa på att uppmana alla aktörer som står under vår tillsyn att förbereda sig på att Libor upphör att publiceras. Alla användare av referensvärden som står under tillsyn är även, enligt artikel 28.2 i EU:s förordning om referensvärden (BMR), skyldiga att ha skriftliga planer (fallbacklösningar) för de åtgärder som de ska vidta om ett referensvärde väsentligt förändras eller upphör att tillhandahållas. Detta gäller inte enbart användare av Libor. Det är därför av stor vikt att alla aktörer under tillsyn som använder referensvärden sätter upp fallbacklösningar och låter dem avspeglas i sina avtalsförhållanden.