Esma publicerar tillsynsvägledning för referensvärden

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har i enlighet med artikel 29.2 i Esma-förordningen publicerat en tillsynsvägledning som rör EU:s förordning om referensvärden (BMR).

I korthet beskriver tillsynsvägledningen hur behöriga myndigheter kan säkerställa en effektiv tillsyn av administratörer som använder sig av utkontraktering enl. art 10 i förordningen (BMR).

Esma konstaterar i sin tillsynsvägledning att utkontraktering kan innebära ett antal utmaningar, både för administratörer och för myndigheter, särskilt om funktioner, tjänster och aktiviteter som är kritiska för administratörens verksamhet ingår. Detta blir än tydligare om administratören och tjänsteleverantören ingår i samma koncern. Utmaningarna blir också särskilt påtagliga om tjänsteleverantören är belägen utanför EU, eftersom det kan försvåra för administratörer och myndigheter att kontrollera och övervaka utkontrakteringen.

Dokumentet ger också vägledning för hur myndigheterna bör bedöma tillräcklig närvaro i den medlemsstat där administratören har sitt säte. En sådan bedömning bör ta hänsyn till vad som är en lämplig styrningsstruktur samt vilka mänskliga och tekniska resurser som kan förväntas hos administratören med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av dess aktiviteter. Detta är särskilt viktigt för kritiska referensvärden eftersom de har en betydelse för det finansiella systemets stabilitet.