FI följer Esmas riktlinjer om uppskjutet offentliggörande av insiderinformation och inverkan på tillsyn

2022-06-13 | Regler Esma Nyheter Marknad

FI har meddelat Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa Esmas uppdaterade riktlinjer för marknadsmissbruksförordningen för uppskjutet offentliggörande av insiderinformation och inverkan på tillsyn.

En viktig nyhet i de uppdaterade riktlinjerna är förtydliganden om förekomst av insiderinformation om särskilda kapitalbaskrav i pelare 2 (P2R) och vägledning för ytterligare kapitalbas i pelare 2 (P2G) för banker.

Esma publicerade de uppdaterade riktlinjerna den 13 april 2022 och de börjar gälla den 13 juni 2022.

Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning genom exempel för att hjälpa emittenter inför beslut om att skjuta upp offentliggörande av insiderinformation enligt artikel 17.4 i marknadsmissbruksförordningen. Det sker genom en vägledande och icke uttömmande förteckning över legitima intressen för emittenter som sannolikt kan skadas om insiderinformation omedelbart offentliggörs. Den räknar också upp situationer där uppskjutet offentliggörande sannolikt kan komma att vilseleda allmänheten.

FI har meddelat Esma att FI kommer att följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan