FI föreslår undantag från bestämmelser i aktiebolagslagen

Finansinspektionen föreslår att kreditinstitut, värdepappersbolag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut och vissa holdingföretag som ingår i ett kreditinstituts eller värdepappersbolags konsoliderade situation ska undantas från aktiebolagslagens bestämmelser om vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet.

Förslagen syftar till att tydliggöra att svenska aktier uppfyller kraven som ställs på kärnprimärkapitalinstrument i EU:s tillsynsförordning. FI har i dag överlämnat förslagen till lagändringar i en hemställan till regeringen (Finansdepartementet).

Bakgrunden till FI:s förslag är att Europeiska bankmyndigheten (EBA) bedömt att svenska aktier på grund av utformningen av regleringen om vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet i 18 kap. 11 § aktiebolagslagen inte fullt ut uppfyller kraven i tillsynsförordningen för att klassificeras som så kallade kärnprimärkapitalinstrument. Tillsynsförordningen innehåller regler om kapitaltäckning och är direkt tillämplig inom EU.

FI anser inte att bestämmelserna i 18 kap. 11 § aktiebolagslagen utgör ett hinder mot att svenska aktier klassificeras som kärnprimärkapitalinstrument. FI godtar därför att svenska företag klassificerar aktier som sådana instrument. Det är dock, mot bakgrund av den bedömning som EBA gjort och för att underlätta för berörda företag, angeläget att tydliggöra att samtliga krav i tillsynsförordningen är uppfyllda. För att göra det bedömer FI att det är nödvändigt att i förhållande till de angivna institutstyper införa särskilda undantag från de aktuella bestämmelserna i aktiebolagslagen. Sådana åtgärder har vidtagits i flera andra EU-medlemsstater i motsvarande situation och ligger också i linje med vad EBA har föreslagit.

FI föreslår att undantagen förs in i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen (2011:755) om elektroniska pengar och lagen (2010:751) om betaltjänster.