Förslag till ändrade fondföreskrifter med anledning av nya regler om faktablad

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-föreskrifterna).

Förslaget är motiverat dels av att EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (den så kallade Priip-förordningen) börjar tillämpas på aktörer på fondområdet 2023, dels av de förslag som finns i en lagrådsremiss som regeringen beslutade om den 29 september 2022, Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond.

Enligt FI:s förslag ska bestämmelserna i fondföreskrifterna och AIF-föreskrifterna om tillhandahållande av och språk i faktablad inte gälla sådana faktablad som upprättas, tillhandahålls, ändras och översätts enligt kraven i Priip-förordningen.

I AIF-föreskrifterna föreslås justeringar av de bestämmelser som gäller faktablad som ska lämnas in när en AIF-förvaltare ansöker om tillstånd att marknadsföra andra alternativa investeringsfonder än specialfonder, och när en utländsk AIF-förvaltare ansöker om tillstånd att förvalta en specialfond.

Slutligen föreslås ett par förtydliganden i 1 kap. AIF-föreskrifterna om vilka bestämmelser i föreskrifterna som gäller för utländska AIF-förvaltare som driver verksamhet i Sverige enligt 5 kap. 2 eller 11 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).
Ändringarna i fondföreskrifterna och AIF-föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 31 oktober 2022. Ange diarienummer FI dnr 22-3915.

Frågor om remissen besvaras av Mattias Laine på telefon 08-408 981 00 eller mejl mattias.laine@fi.se.

Laddar sidan