FI begär tillgång till misstanke- och belastningsregistren i fler fall

Risken är stor att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Det är allvarligt och göder den organiserade brottsligheten. I våra tillsynsprioriteringar pekar vi ut verksamheter som hanterar kontanter som särskilt riskfyllda. Finansinspektionen begär nu att få ta del av uppgifter från misstanke- och belastningsregistren i fler fall.

FI ska pröva om ägare till och personer i ledande ställning i ett finansiellt företag är lämpliga. Med lämplig menas i korthet att personen är tillräckligt kvalificerad och att den kan antas verka för att företaget drivs enligt gällande regler. Som underlag används i huvudsak uppgifter från den person som ska prövas, från det företag där personen är verksam samt informationsinhämtning från andra myndigheter. Idag kan FI hämta in uppgifter från Polisen om vissa typer av brott som utförs för ekonomisk vinning, exempelvis bedrägerier och penningtvättsbrott.

Detta gäller dock inte när ombud för utländska betalningsföretag registreras hos FI. Vi kan inte heller ta del av uppgifter om andra brott som har ett nära samband med gängkriminalitet så som vissa typer av vapenbrott, narkotikabrott, människohandel och allmänfarliga brott, eller brott mot rikets säkerhet.

– Vi behöver få tillgång till uppgifter om fler brott för att kunna göra de lämplighetsprövningar som vi ska göra. Vi behöver också kunna uppmärksamma om ledningspersoner i ett ombud för ett utländskt betalningsföretag förekommer i misstanke- och belastningsregistren. Det är viktiga förslag som syftar till att motverka att finansiella företag används för att begå brott. Ytterst handlar det om förtroendet för finansmarknaden, säger Eric Leijonram, chefsjurist på FI.

FI föreslår nu att myndighetens rätt att inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistren ska omfatta fler brott och gälla även vid registrering av ombud för utländska betalningsföretag. Att motverka att finansiella företag utnyttjas i brottsliga syften är ett av våra högst prioriterade områden i tillsynen.