FI tillämpar riktlinjer om likviditetsstresstester i penningmarknadsfonder

Finansinspektionen (FI) har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser följa Esmas uppdaterade riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder.

Den 6 mars 2024 publicerade Esma översättningar av uppdaterade riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA50-43599798-9011). Syftet med riktlinjerna är särskilt att fastställa gemensamma referensparametrar för de stresstestscenarier som ska ingå i stresstesten. I de uppdaterade riktlinjerna har bland annat kalibreringen av stresstesten justerats mot bakgrund av marknadsutvecklingen.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.