Uppföljning av de nya reglerna om provision och oberoende rådgivning

Sedan 2018 gäller nya och utökade krav på värdepappersinstitut och försäkringsförmedlare som tar emot provisioner eller tillhandahåller oberoende rådgivning eller rådgivning grundad på opartisk och personlig analys. För att studera effekter av de nya reglerna har Finansinspektionen kartlagt hur värdepappersinstitut och försäkringsförmedlare hanterar provisioner som de tar emot i samband med rådgivning.

Kartläggningen visar att samtidigt som värdet på hushållens finansiella tillgångar har ökat kraftigt de senaste åren, har totala mottagna provisioner bland de tillfrågade företagen endast ökat marginellt. Det innebär att mottagna provisioner har minskat i relation till värdet av hushållens finansiella tillgångar.

Vad gäller strukturerade produkter, som historiskt sett har haft höga provisionsnivåer (uttryckt som procent av investerat belopp), visar kartläggningen att provisionsnivåerna har minskat kraftigt. De lägre provisionsnivåerna har dock ersatts av högre avgifter riktade direkt mot kund. Flera bolag uppger även att de slutat sälja dessa produkter.

På grund av det införda förbudet mot up front-provisioner i samband med försäkringsdistribution har sådana provisioner upphört helt bland de tillfrågade företagen.

Kartläggningen visar också att bland företagen med tillstånd för både investeringsrådgivning och försäkringsdistribution har andelen provisioner som de tar emot i samband med försäkringsdistribution varit oförändrad. Det tyder på att företagen inte på ett signifikant sätt har valt att byta distributionsform, från att lämna rådgivning och ta emot provisioner enligt det ena tillståndet till att i stället göra det enligt det andra tillståndet.

Vad gäller utbudet av oberoende rådgivning och rådgivning grundad på opartisk och personlig analys visar kartläggningen att det bara är ett fåtal företag som erbjuder sådan rådgivning. Trots att de flesta företagen inte erbjuder oberoende rådgivning uppger många att de skickar vidare hela eller delar av mottagen provision till kund om det rör fondandelar. Dessutom uppger flera företag att deras affärsmodeller blir alltmer avgiftsbaserade, det vill säga företaget tar ut en avgift direkt från kund i stället för att ta emot provisioner från produktbolag.