Integrering av hållbarhetsrisker i företagsstyrningen

De flesta värdepappersbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder har integrerat hållbarhet i sin verksamhet. Däremot varierar omfattningen mellan företagen, liksom deras kunskaper och metoder. Det visar en fördjupad analys som Finansinspektionen har gjort. Företagen behöver därför fortsätta att fokusera på området för att säkerställa att de uppfyller kraven i regelverken.

Analysen visar att merparten av företagen har integrerat hållbarhet i sina styrdokument, och de har även identifierat hållbarhetsrisker i sin verksamhet. De flesta företagen bedömer också att de har kompetens om hållbarhet både i styrelsen och hos de centrala funktionerna.

Men omfattningen av integrering samt kunskap och metoder för att identifiera och bedöma hållbarhetsrisker varierar hos de olika företagen. Därför ser FI ett generellt behov av fortsatt arbete hos företagen för att de ska uppfylla kraven i regelverken. Vi förväntar oss att företagen har fokus på området, och att de tar del av slutsatserna i denna rapport.

FI kommer att använda resultatet av den fördjupade analysen i det fortsatta tillsynsarbetet.

Under 2022 kompletterades EU:s direktiv om värdepappersmarknaden (Mifid 2), värdepappersfonder (UCITS) och alternativa investeringsfonder (AIFMD) med krav att företagen integrerar och beaktar hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker i interna förfaranden och organisatoriska arrangemang.