Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslagen i promemorian Regellättnader på finansmarknaden och några frågor om referensvärden.

Enligt FI:s uppfattning är det emellertid angeläget att de rättsliga förutsättningarna för att utse ett ersättningsreferensvärde för nationellt kritiska referensvärden analyseras och klargörs. FI vill vidare uppmärksamma att det föreslagna undantaget från produktstyrningsreglerna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kan föra med sig ett minskat konsumentskydd.

Förtydligande (2021-05-28)

FI förtydligar här en skrivning om Stibor i remissvaret. 

Mot bakgrund av frågor från olika marknadsaktörer vill FI förtydliga att FI inte för några diskussioner för att fasa ut Stibor. Skrivningen i remissvaret som lyder "Diskussion om utfasning av Stibor pågår" syftar endast till de generella diskussioner som förs på EU-nivå om utfasningen av interbankräntor, varav Stibor är en sådan ränta.