En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Finansinspektionen tillstyrker i stora delar de förslag som lämnas i promemorian men har vissa synpunkter och efterfrågar några förtydliganden.

FI avstyrker utredningens förslag när det gäller delar av det krisförberedande arbete som krishanteringsfunktionen föreslås bedriva. FI anser även att de uppgifter och det arbete som krishanteringsfunktionen rent faktiskt ska utföra måste specificeras och tydliggöras i ännu högre grad. FI delar inte utredningens bedömning av förslagens konsekvenser för myndigheten.