Erik Thedéen: Klimat och hållbarhet i fokus på FI

FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.

  • Datum: 2019-09-10
  • Talare: Erik Thedéen
  • Möte: Finansdagen

I anförandet konstaterade Erik Thedéen att hållbarhetsfrågor i allmänhet, och klimatfrågan i synnerhet, är en utmaning på systemnivå. Marknadsekonomins, styrka, menade Thedéen, är att den är decentraliserad vilket har skapat goda förutsättningar för högre produktivitet och stigande reallöner.

"Men styrkan är också en akilleshäl. Det ekonomiska systemet har sårbarheter, exempelvis när kostnader bärs av andra eller uppkommer först på längre sikt. När det kommer till miljö och klimat ställs detta på sin spets", påpekade Thedéen.

Hållbarhetsarbetet handlar om att ge ekonomins aktörer goda förutsättningar för att möta dessa utmaningar. Det finansiella systemet har en viktig roll, genom att hantera klimat- och omställningsrisker och genom att underlätta för att rätt investeringar görs.

"När priset inte fångar den relevanta informationen behöver man göra insatser för att stärka signalen. Riskerna, och möjligheterna, måste synliggöras. Och kostnader som förs över på andra, idag eller i framtiden, behöver synliggöras", sa Thedéen.

Thedéen underströk att företag gör klokt i att arbeta aktivt med hållbarhet.

"Företagen behöver säkra sin motståndskraft mot omställningsrisker. Smarta företag gör det genom att stå på tå och anpassa sina affärsmodeller i tid. Storleken på de framtida riskerna avgörs i stor utsträckning av hur vi agerar i dag", sa Thedéen.

Thedéen lyfte också behovet av bättre data och att den hållbarhetsinformation som företagen delar med sig av behöver bli mer enhetlig.

"Företagen behöver göra mer för att rapporteringen ska vara relevant och användbar och jämförbarheten måste öka, såväl mellan olika företag, olika regioner och olika branscher", sa Thedéen.

Det internationella nätverk som FI leder, Iosco Sustainable Finance Network, har under våren genomfört en kartläggning för att få en bättre bild av bland annat hur man arbetar med frågorna i olika länder, de initiativ som pågår på området, i vilken grad olika ramverk och standarder tillämpas. Thedéen uppmanade branschen att samverka för ökad harmonisering.

Thedéen kommenterade även det pågående arbetet för att motverka penningtvätt.

"För allmänhetens förtroende för både banker och myndigheter är en kraftfull penningtvättsbekämpning av stor betydelse", avslutade Thedéen.