Marknadsmissbruk

Mar innehåller omfattande regler om förbud mot marknadsmissbruk, dvs. förbud mot insiderhandel, marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation.

Förbudet mot insiderhandel innebär att det är förbjudet för en person som har insiderinformation att utnyttja denna för egen eller annans räkning, direkt eller indirekt, genom att förvärva eller avyttra finansiella instrument som denna information rör. Förbudet omfattar även återkallande eller ändring i en order i ett finansiellt instrument.

Insiderinformation definieras som information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrumentet.

Marknadsmanipulation omfattar såväl transaktioner eller order, som spridning av rykten eller information genom medierna eller på annat sätt som ger/kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument, alternativ som låser/ kan förväntas låsa fast priset på ett eller flera finansiella instrument vid en onormal eller konstlad nivå. Marknadsmanipulation inkluderar även överföring eller tillhandahållandet av falsk eller vilseledande ingångsvärden i förhållande till ett referensvärde.

Emittenters skyldigheter

Utförligare information om emittenters skyldigheter när det gäller deras hantering av insiderinformation (bl.a. offentliggörande av insiderinformation och förutsättningarna för att skjuta upp ett offentliggörande) finns under Emittenter.

Läs mer


Senast granskad: 2024-03-01