FI tillämpar riktlinjer för förvärv och ökningar av kvalificerade innehav

Finansinspektionen har meddelat de tre europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn att FI kommer att följa deras gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav, med undantag för några få punkter i riktlinjerna.

Europeiska bankmyndigheten (Eba), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) samt Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, (Esma) publicerade den 5 maj 2017 nya gemensamma riktlinjer för bedömning av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn (JC/GL/2017/27). Riktlinjerna gäller från och med den 1 oktober 2017.

Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilka förfaranderegler och bedömningskriterier som de behöriga myndigheterna ska tillämpa i sin tillsyn av förvärv och ökningar av kvalificerade innehav i den finansiella sektorn. Här kan till exempel framhållas att riktlinjerna innehåller de beräkningskriterier som ska användas för beräkningar av kvalificerade innehav. I bilaga II ges vidare exempel på hur kriterierna ska tillämpas i praktiken.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har underrättat de europeiska tillsynsmyndigheterna om att FI avser att följa riktlinjerna, med undantag för vad som anges i punkt 8.3, 10.3, 10.21 och 10.28.
FI bedömer att punkt 10.21 inte är förenlig med svensk rätt eftersom det saknas stöd i nationell rätt att ta andra personers integritet i beaktande när den tilltänkta förvärvarens integritet ska bedömas.

Enligt FI:s bedömning är det inte heller förenligt med svensk rätt att, på det sätt som anges i riktlinjerna, ställa krav på yrkeskompetens i proportion till syftet med förvärvet och det inflytande som den tilltänkta förvärvaren sannolikt kommer att utöva över målinstitutet. Riktlinjernas punkt 10.28 samt de delar av punkt 8.3 och 10.3 som är aktuella här kommer därför inte att tillämpas i Sverige.

Företag som omfattas av riktlinjerna

Riktlinjerna omfattar förvärv där målföretaget är ett kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag eller en central motpart. Definitionerna av dessa företag finns angivna i olika förordningar och direktiv som riktlinjerna hänvisar till.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA, förordningen 1094/2010 om inrättande av Eiopa respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.