FI tillämpar riktlinjer om riskfaktorer

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer riktlinjerna om förenklade och skärpta regler för kundkännedom.

FI har meddelat Europeiska Bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa ESA:s gemensamma riktlinjer enligt artiklarna 17 och 18.4 i direktiv (EU) 2015/849 om förenklade och skärpta åtgärder för kundkännedom och de faktorer som kreditinstitut och finansiella institut ska beakta när de bedömer den risk för penningtvätt och finansiering av terrorism som sammanhänger med enskilda affärsförbindelser och enstaka transaktioner (ESA 2017 37).

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA, förordningen 1094/2010 om inrättande av Eiopa respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det kan behövas kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Läs mer

Laddar sidan