Eiopa om åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat ett yttrande om åtgärder för att mildra effekten av coronaviruset för försäkringssektorn.

Eiopas yttrande innehåller sammanfattningsvis följande åtgärder:

  • Flexibilitet när det gäller den periodiska inrapporteringen (tillsynsrapporteringen) samt den kvalitativa inrapporteringen (SFCR och RSR) för 2019.
  • Begränsad informationsinhämtning från branschen till att endast omfatta den information som tillsynsmyndigheterna behöver för att bevaka den nuvarande situationen på marknaden. Det innebär att bl a att svarstiden för konsekvensanalysen av kommande ändringar i Solvens 2-regelverket (Holistic impact assessment for the 2020 Solvency II review) senareläggs.
  • En möjlighet att förlänga återhämtningsperioden för försäkringsföretag vid insolvens.

Enligt solvensregelverket ska försäkringsföretagen ha en tillräcklig kapitalbas som löpande ska täcka solvenskapitalkravet. Solvens 2-regelverket innehåller dock en tillsynstrappa som ger flexibilitet i extrema situationer som den vi har nu. Försäkringsföretagen ska dock vidta åtgärder för att klara sin kapitalsituation som till exempel att begränsa utbetalningar av ersättningar och bonusar samt att begränsa utdelningarna.