Förtydligande om beräkningen av kapitalkrav för kostnadsrisk inom livförsäkring

Under sommaren 2022 har Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) besvarat ytterligare en fråga, Q&A 2430, som förtydligande av hur företagen ska beräkna kapitalkravet för kostnadsrisk inom livförsäkring i Solvens 2.

Eiopa har sedan tidigare gett vägledning på detta område genom Q&A 1788 och 2188.

Sammantaget innebär dessa vägledningar att alla kostnader som ingår i beräkningen av bästa skattningen bör stressas, inkluderat kapitalförvaltningskostnader (Q&A 1788 och 2188).

Avtalade procentuella återförda fondförvaltningsavgifter, så kallade kick-backs, som är definierade som en procentsats av fondförvaltningsavgiften bör också stressas (Q&A 2430).

Finansinspektionen förväntar sig att företagen från och med fjärde kvartalet 2022 beräknar kapitalkrav för kostnadsrisken inom livförsäkring i Solvens 2 i enlighet med dessa vägledningar.