FI inleder fördjupad analys om flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring

Finansinspektionen kommer inom några dagar att skicka ut en enkät till svenska liv- och tjänstepensionsföretag med kvalitativa och kvantitativa frågor om flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring. Med denna enkät inleder FI en fördjupad analys för att få ökad förståelse för hur sådan flytt hanteras ur ett konsument- och företagsperspektiv.

Delar av uppgifterna kommer, på aggregerad nivå, att användas som underlag för en rapport som regeringen gett FI i uppdrag att ta fram. Uppdraget handlar om att kartlägga hur flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring mellan och inom försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag ser ut och har utvecklats de senaste fem åren. I uppdraget ingår även att identifiera eventuella legala och praktiska hinder för sådan flytt och föreslå åtgärder för att undanröja dem.

En fördjupad analys syftar till att öka Finansinspektionens förståelse för ett visst ämne och innebär att vi inhämtar relevant information. Syftet är inte att bedöma hur enskilda företag följer olika regler och ligger inte till grund för beslut om sanktioner eller ingripanden. Baserat på vad som framkommer av en fördjupad analys kan vi dock välja att inleda en undersökning.

Uppdraget till FI om att kartlägga flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring framgår av Regeringens regleringsbrev till Finansinspektionen för 2023.