FI redovisar regeringsuppdrag om flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring

Det är inte motiverat att ändra nuvarande lagstiftning för att ytterligare underlätta flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring. Däremot kan branschen göra mer för att underlätta för de som vill flytta sina pengar. Det konstaterar Finansinspektionen (FI) i en kartläggning som gjorts på uppdrag av regeringen.

FI har på uppdrag av regeringen undersökt hur möjligheterna till flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring ser ut mellan och inom försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. I uppdraget har ingått att undersöka vilka åtgärder som kan vara relevanta för att ytterligare undanröja hinder för flytt. Kartläggningen visar att flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring successivt har ökat under de senaste fem åren. År 2022 flyttades försäkringar till ett värde av 37,6 miljarder kronor.

Den 1 juli 2022 trädde den senaste lagändringen i syfte att underlätta flytt av individuell tjänstepensionsförsäkring i kraft. Det är den senaste av flera ändringar över åren. Mot bakgrund av den relativt korta tid som förflutit sedan lagstiftningen ändrades anser FI att det är för tidigt att avgöra om fler åtgärder i lagstiftningen är nödvändiga. 

- Tjänstepension är ett långsiktigt sparande som kräver förutsägbarhet för alla aktörer. Flytträtten kan innebära ökade risker för de försäkrade, till exempel att en flytt av pensionspengarna sker av andra skäl än att den försäkrade ska få en bättre pension. Vi ser därför att förändringar i regelverken behöver föregås av en grundläggande analys och noggranna överväganden av hur fler lättnader kan påverka den försäkrade, säger Åsa Larson, chef för FI:s verksamhetsområde Försäkring.

Samtidigt ser FI ett fortsatt behov av att förenkla och digitalisera hanteringen av flytt, som till stor del görs manuellt. FI uppmuntrar därför försäkringsbranschen att ta fram gemensamma lösningar för digitala signaturer och andra formaliakrav. Försäkringsföretagen borde också föra statistik över vilka handläggningstider de har för flytt.

FI har med anledning av uppdragets tidsbegränsning inte haft möjlighet att undersöka hur de försäkrade upplever eller uppfattar flytt. Ett sådant underlag skulle vara ett värdefullt komplement till en framtida diskussion om flytträtten.