Europeiska tillsynsmyndigheter uppmanar till åtgärder för att motverka grönmålning

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, Eiopa och Esma, har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna utgör en slutlig redovisning av ett uppdrag som myndigheterna fått från EU-kommissionen.

I maj 2022 fick de europeiska tillsynsmyndigheterna ett uppdrag från EU-kommissionen att lämna information om grönmålningsrisker samt implementering och tillsyn av hållbarhetsrelaterad reglering som syftar till att motverka grönmålning i den finansiella sektorn.

Den 1 juni 2023 publicerade de tre myndigheterna rapporter som en delredovisning av uppdraget till EU-kommissionen. Myndigheterna presenterade bland annat en övergripande definition av grönmålning i den finansiella sektorn.

De slutliga rapporterna publicerades den 4 juni 2024. I rapporterna betonar myndigheterna återigen att aktörer på den finansiella marknaden har ett ansvar att tillhandahålla hållbarhetsinformation som är rättvisande, tydlig och inte vilseledande. Respektive rapport redogör för den nuvarande tillsynen och noterar att nationella tillsynsmyndigheter redan vidtar åtgärder inom tillsynen av hållbarhetsrelaterade påståenden. Rapporterna ger också en framåtblickande bild av hur tillsynen kan förbättras under kommande år.

Även om myndigheternas rapporter fokuserar på EU:s finanssektor lyfter de samtidigt att globala åtgärder krävs för att adressera grönmålning. Det inbegriper nära samarbete mellan finansiella tillsynsmyndigheter och fortsatt utveckling av standarder för hållbarhetsupplysningar.

De tre tillsynsmyndigheterna har dessutom vissa specifika budskap som FI vill uppmärksamma branschen på.

EBA

EBA konstaterar att antalet påstådda grönmålningsincidenter i banksektorn ökat med drygt 21 procent globalt och med 26 procent i EU under 2023 jämfört med 2022. Institutens ryktesrisker samt operativa risker anses vara mest påverkade av grönmålning och då utbudet av hållbara finansieringsprodukter ökar måste grönmålningsfrågan lyftas för att behålla förtroendet i banksektorn. Rådande lagar och regelverk utgör en bra grund för att hantera grönmålning i sektorn och på kort sikt ska därför existerade samt planerade initiativ inom dessa slutföras. EBA rekommenderar att institut säkerställer att hållbarhetslöften är aktuella, sanningsenliga och presenterade på ett förståeligt sätt samt att tillsynsmyndigheter fortsätter med sina planerade aktiviteter för att motverka grönmålning.

Eiopa

Eiopa rapporterar att antalet grönmålningsincidenter i försäkrings- och pensionssektorn ökar. Om grönmålning inte adresseras kan det underminera de ansträngningar som görs för att finansiera omställningen och undergräva konsumenternas förtroende för Europas försäkrings- och pensionssektor.

För att motverka grönmålning, genom en effektiv och harmoniserad tillsyn i försäkrings- och pensionssektorn, har Eiopa tagit fram ett yttrande som de nationella tillsynsmyndigheterna bör förhålla sig till när de granskar hållbara påståenden:

  1. Hållbara påståenden bör vara exakta, precisa och ge en rättvisande bild av företaget och/eller företagets produkter.
  2. Hållbara påståenden bör vara väl underbyggda med tydliga resonemang, fakta och processer.
  3. Hållbara påståenden, och fakta som ligger till grund för dem, bör vara lättillgängliga.
  4. Hållbara påståenden bör vara aktuella och väsentliga ändringar ska, i nära anslutning till att de sker, redovisas och tydligt motiveras.

Eiopas slutrapport innehåller vägledning för hur dessa principer kan tillämpas i praktiken, inklusive exempel på god och dålig praxis.

Esma

Esma betonar att marknadsaktörer i hela investeringskedjan har ett ansvar för att hållbara påståenden är väl underbyggda och för att kommunicera hållbarhetsinformation på ett sätt som är rättvisande, tydligt och inte vilseledande. För att leva upp till det ansvaret bör aktörer beakta de områden som Esma bedömt vara särskilt utsatta för risk för grönmålning, vilka redovisades i Esmas delrapport. Aktörer bör även anpassa sin företagsstyrning och vissa processer, exempelvis avseende riskhantering, ersättningspolicyer och kontroll av data samt marknadsföringsmaterial, för att effektfullt kunna motverka risken för grönmålning. Vidare behöver aktörerna bygga upp kunskap och kompetens inom området. Esmas slutrapport kommer att följas av ett yttrande med förslag på hur EU:s regelverk för hållbar finans ytterligare skulle kunna underlätta för investerare.

Att motverka risken för grönmålning är sedan tidigare ett prioriterat område för FI och vi arbetar utifrån den strategi för att motverka grönmålning som vi publicerade år 2022. Vi deltar därför aktivt i arbetet som de europeiska tillsynsmyndigheterna driver på området, bland annat har vi varit delaktiga i att ta fram de rapporter som nu publicerats. FI uppmuntrar branschen att ta del av de iakttagelser och slutsatser som lyfts i respektive rapport.

Läs mer