Ny rapport om FI:s penningtvättstillsyn

Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten att genomföra fler undersökningar i fler branscher genom förenklade processer. FI kan också göra mer för att hitta företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet utan att vara godkända eller registrerade. Det skriver Riksrevisionen i en granskning av statens penningtvättstillsyn som publiceras i dag.

Riksrevisionen har granskat den penningtvättstillsyn som utförs av Finansinspektionen, de tre länsstyrelserna i Stockholm, Malmö och Västra Götaland, samt Bolagsverkets arbete på området och regeringens övergripande ansvar för styrningen av statens penningtvättstillsyn.

Som tillsynsmyndighet för finansmarknaden ska FI övervaka och granska att de finansiella företagen lever upp till reglerna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. FI bedriver en riskbaserad tillsyn, vilket betyder att vi analyserar var riskerna är som störst och riktar våra tillsynsinsatser mot dessa områden.

Riksrevisionens rekommendationer till FI

I rapporten pekar Riksrevisionen på fördelarna med att penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI och att vår tillsyn bedrivs utifrån ett riskbaserat arbetssätt. Samtidigt bedömer Riksrevisionen att FI:s penningtvättstillsyn som helhet inte är tillräckligt effektiv. Vi behöver anpassa undersökningsprocesserna på ett sätt som möjliggör att fler mindre företag där riskerna för penningtvätt är höga kan granskas, och att vår tillsyn kan omfatta fler branscher.

Riksrevisionen rekommenderar vidare att FI vidtar fler åtgärder för att hitta företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet utan att ha tillstånd eller vara registrerade hos oss. Vi behöver också utveckla och våra processer för att på ett mer effektivt sätt kunna ta vara på data som företag rapporterar in.

– Vi välkomnar Riksrevisionens granskning, som vi kommer att använda oss av när vi under det här året ser över hur vi kan stärka vår penningtvättstillsyn ytterligare. På uppdrag av regeringen kommer vi då att dels titta på hur penningtvättstillsynen som helhet kan bli mer träffsäker och effektiv, dels på hur vårt arbete kan bidra till en större efterlevnad av internationella sanktioner. Att vår tillsyn hela tiden utvecklas i takt med förändringarna i vår omvärld är centralt för vårt förtroende och för vårt uppdrag, säger Malin Alpen, områdeschef för Betalningar på FI.


Presstjänst
(Ej sms)