FI avslutar undersökning av Athanase Industrial Partner

FI har undersökt om Athanase Industrial Partner AB (AIP AB eller företaget) efterlevt regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.

Slutdatum: 2023-03-08

Företaget som undersökts

Athanase Industrial Partner AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om förvaltare av alternativa investeringsfonder efterlever relevanta regelverk.

Efter att FI ställt ett antal frågor till AIP AB om företagets identifiering och hantering av intressekonflikter har inspektionen utrett och bedömt om företaget har efterlevt tillämpliga regler om identifiering och hantering av intressekonflikter.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har resulterat i vissa iakttagelser som enligt FI:s preliminära bedömning utgör brister vad gäller identifiering och övervakning av intressekonflikter samt arrangemang för privata transaktioner. Företaget har vidtagit, och förklarat att det kommer att vidta, åtgärder i syfte att åtgärda dessa. Dessutom har företaget vidtagit vissa åtgärder för att förbättra hanteringen av intressekonflikter. AIP AB har bland annat gett in en åtgärdsplan och en redogörelse för att visa hur företaget ska arbeta med identifiering och hantering av intressekonflikter framöver.

Med hänsyn till de åtgärder AIP AB redan har vidtagit, och förklarat att det kommer att vidta, finns det vid en samlad bedömning inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av.