FI avslutar undersökning av Aros Kapital

FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot penningtvätt och hur bolaget har följt regelverket om styrning, riskhantering och kontroll.

Slutdatum: 2023-12-13

Företaget som undersökts

Aros Kapital AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

FI inledde i november 2020 en undersökning av om Aros i sin kreditgivning följde tillämpliga regelverk i sina styrdokument, i sin organisationsstruktur och kreditprocess samt i sin interna rapportering och uppföljning. Mot bakgrund av de iakttagelser som FI hade gjort i den första delen av undersökningen och i den löpande tillsynen utökades undersökningen till att omfatta bolagets åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, beräkning och rapportering av kreditrisker, bruttosoliditetsgrad och stora exponeringar samt bolagets styrning, riskhantering och kontroll av dessa områden.

Vad har vi kommit fram till?

Vår undersökning visar att det har funnits brister inom samtliga undersökta områden. Aros har brustit i sin regelefterlevnad på flera centrala områden, bland annat har bolaget gjort bristfälliga riskbedömningar av sina kunder och även vidtagit otillräckliga åtgärder för kundkännedom. Det innebär att de konkreta riskerna har varit stora för att bolaget har kunnat utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar.

Vi har övervägt att återkalla tillståndet, men bedömer att Aros har gjort omfattande förändringar i sin verksamhet för att åtgärda sina brister. Därför beslutar vi att ge Aros en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.