Finansinspektionen blir ny tillsynsmyndighet för säkerhetsskydd

Den 1 december blir Finansinspektionen ny tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddsregelverket, och ska därmed utöva tillsyn över finansiella företag och motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige. Det införs också nya krav på verksamhetsutövare och skärpningar i tillsynsmyndigheternas befogenheter vad gäller säkerhetsskydd.

Den 27 oktober 2021 beslutade riksdagen om ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och den 28 oktober beslutade regeringen om en ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955). Förändringarna, som träder i kraft den 1 december 2021, innebär bland annat att Finansinspektionen blir tillsynsmyndighet för enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag och för motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige.

Säkerhetsskyddsregelverket gäller för de företag som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet (säkerhetskänslig verksamhet). Med säkerhetsskydd menas skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Som ny tillsynsmyndighet ska FI kontrollera att de finansiella företag som omfattas av regelverket lever upp till de krav som ställs på ett fullgott säkerhetsskydd. Bland annat måste företagen arbeta kontinuerligt med säkerhetsskydd och vidta de olika säkerhetsskyddsåtgärder som anges i regelverket om informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet. FI ska även ge verksamhetsutövarna vägledning inom säkerhetsskydd.

De finansiella företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska anmäla detta till Finansinspektionen. FI kommer dessutom att besluta om placering av anställningar, eller annat deltagande i säkerhetskänslig verksamhet, i säkerhetsklass hos de finansiella företagen, samt ansöka om registerkontroller för deras räkning.

Det nya tillsynsansvaret innebär också att enskilda verksamhetsutövare ska samråda med Finansinspektionen inför säkerhetsskyddad upphandling och vid överlåtelse av säkerhetsskyddad verksamhet. FI får rätt att förbjuda olämpliga upphandlingar och överlåtelser.

Finansinspektionen får rätt att utfärda föreskrifter om säkerhetsskydd för enskilda verksamhetsutövare inom finansiell sektor. Med anledning av förändringarna i säkerhetsskyddsregelverket som träder i kraft 1 december 2021, genomför Säpo en översyn och revidering av sina föreskrifter. Eftersom FI endast får meddela kompletterande föreskrifter till dessa, avvaktar FI Säpos nya föreskrifter.

Läs mer

Laddar sidan