En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6) m.m.

Finansinspektionen tar utifrån vårt uppdrag inte ställning till förslaget att ta ut en tilläggsskatt. Vi anser dock att lagförslaget i dess nuvarande form är otillräckligt genomarbetat, vilket gör förslagets följder svåra att värdera.

FI pekar bland annat på att det i flera avseenden är otydligt hur den föreslagna lagen kan komma att påverka företagen under inspektionens tillsyn.

FI bedömer att särskilt vissa försäkringsföretag skulle kunna anses som lågbeskattade enligt tilläggsskattelagen, vilket kan få negativ påverkan på såväl det lågbeskattade företaget som försäkringstagarna.

Dessutom bör definitionerna av vissa begrepp förtydligas och det bör klargöras vilka företag och enheter som undantas från de föreslagna reglerna.

Det bör också klargöras hur försäkrings- och tjänstepensionsföretagens säkerhetsreserv och justeringsbeloppet som ska beräknas enligt 8 kap. 10 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) berörs av de föreslagna reglerna.