Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte godkände. Finansinspektionen valde därför att väcka talan vid Stockholms tingsrätt.

AA har genom egenhandel genomfört transaktioner med aktier i Polarcool AB, vilket kan ha förväntats ge falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien. AA har därför överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen (MAR).

Finansinspektionen yrkade i Stockholms tingsrätt att AA ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kronor. Tingsrätten har gjort bedömningen att AA har överträtt förbudet mot marknadsmanipulation i marknadsmissbruksförordningen och beslutat att AA ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kr.