FI undersöker Nasdaq

FI ska undersöka om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI beträffande misstänkta insidertransaktioner.

Startdatum: 2023-09-20

Vilket företag ska vi undersöka?

Nasdaq Stockholm AB

Varför gör vi denna undersökning?

Som ett led i Finansinspektionens tillsyn ingår att göra undersökningar för att utreda och bedöma om aktörer på värdepappersmarknaden efterlever relevanta regelverk inom de aktuella områdena. Denna undersökning genomförs för att utreda om Nasdaq underlåtit att anmäla misstänkt insiderhandel och därigenom åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen.

Undersökningen riktar specifikt in sig på eventuella överträdelser i samband med flera större bolagshändelser under 2021 och 2022.

Det finns starka skäl att inleda en undersökning då Nasdaq är en mycket viktig aktör på marknaden och dess anmälningar utgör nödvändiga underlag för att Finansinspektionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag kring marknadsmissbruk. En icke-fungerande övervakning hos den största operatören innebär stora risker.