FI undersöker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

FI ska undersöka om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2021.

Startdatum: 2023-06-21

Vilket företag ska vi undersöka?

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Varför gör vi denna undersökning?

I Sverige är redovisningstillsynen organiserad så att Nämnden för svensk redovisningstillsyn (Nämnden) ansvarar för den löpande övervakningen av årsredovisningar samt halvårsrapporter. FI är ytterst ansvarig och har befogenhet att ingripa mot överträdelser.

Nämnden har överlämnat ett ärende till FI i enlighet med 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information.

FI startar nu därför en undersökning för att se om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har överträtt gällande redovisningsregler och om FI ska ingripa mot företaget.

Närmare bestämt gäller det om bolaget har överträtt bestämmelserna i
artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och Esma:s riktlinjer om alternativa nyckeltal (ESMA//2015/1415)
när det gäller:

  • Värdering av fastigheter– Trygge Barnehager portföljen
  • Värdering av fastigheter – Laeringsverkstedet portföljen
  • Redovisning av förvärv som tillgångsförvärv - Amasten
  • Redovisning av förvärv som tillgångsförvärv - Offentliga Hus
  • Upplysning om väsentliga antaganden per klass av fastigheter
  • Alternativa nyckeltal