Tillhandahålla och förmedla en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP)

Finansiella företag som vill tillhandahålla en inom EU standardiserad privat pensionsprodukt för långsiktigt sparande, en så kallad PEPP-produkt, måste ansöka om registrering av PEPP-produkten hos FI.

Kravet på att ansöka om registrering framgår av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt), (EU-förordningen).

Definitioner

Följande företag kan ansöka om registrering av en PEPP-produkt i Sverige och därigenom bli ett så kallat PEPP-sparinstitut:

 • försäkringsföretag med tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse
 • kreditinstitut
 • värdepappersbolag som tillhandahåller portföljförvaltning
 • fondbolag
 • AIF-förvaltare.

Dessa företag får distribuera PEPP-produkter som de själva har utvecklat. De får också distribuera PEPP-produkter som de inte har utvecklat, förutsatt att de enligt rörelseregelverket tillåts distribuera produkter som de inte har utvecklat.

Även följande företag får distribuera PEPP-produkter som de inte själva har utvecklat och däreigenom bli så kallade PEPP-distributörer:

 • försäkringsförmedlare
 • värdepappersföretag med tillstånd för investeringsrådgivning.

Ansökan om registrering av en PEPP-produkt

En ansökan om registrering av en PEPP-produkt ska innehålla:

 • den sökandes namn och organisationsnummer
 • de standardavtalsvillkor för PEPP-avtalet som kommer att erbjudas PEPP-sparare enligt artikel 4 i EU-förordningen
 • uppgifter om arrangemang avseende portföljförvaltning, riskhantering och administration vad gäller PEPP-produkten, inbegripet arrangemang enligt artiklarna 19.2, 42.5 och 49.3
 • en förteckning över medlemsstater där det sökande PEPP-sparinstitutet avser att marknadsföra PEPP-produkten, i tillämpliga fall
 • namn på förvaringsinstitut, i tillämpliga fall
 • PEPP-basfakta enligt artikel 26
 • en förteckning över de medlemsstater för vilka det sökande PEPP-sparinstitutet omedelbart kommer att kunna öppna ett underkonto.

Anmälningar och underrättelser enligt EU-förordningen

Utöver ansökan om registrering av en PEPP-produkt finns det krav på anmälan eller underrättelse till FI i vissa situationer. En fullständig beskrivning av vad övriga anmälningar och underrättelser ska innehålla finns i EU-förordningen.

Avgifter

För att underlätta handläggningen, ange någon av de ärenderubriker som listas nedan. En avgift ska också betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Ärenderubrik Avgift
Ansökan om registrering av en PEPP-produkt (artikel 6) 217 000
Anmälan av AIF-förvaltare om tillhandahållande av PEPP-produkter inom en värdmedlemsstats territorium (artikel 15.1) 7 000
Underrättelse av AIF-förvaltare om ändring av en anmälan om tillhandahållande av PEPP-produkter inom en medlemsstats territorium (artikel 15.5) 4 200
Anmälan av underkonto för en annan medlemsstat (artikel 21.1) 16 800
Underrättelse om ändring av en anmälan om underkonto för en annan medlemsstat (artikel 21.6) 4 200

Handläggningstid

FI fattar beslut om en ansökan om registrering av en PEPP-produkt inom tre månader från det att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-10-17