En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla

Ägarprövning

Innan ett kvalificerat innehav av aktier förvärvas, eller ett företag börjar bedriva tillståndspliktig verksamhet, ska en ansökan om tillstånd lämnas till FI.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Kvalificerat innehav beräknas på det sätt som anges i rörelselagstiftningen. Kravet på att ansöka om tillstånd gäller även när innehavet ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet samt när företaget blir ett dotterföretag (jfr 24 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, LV).

FI ska ge tillstånd till förvärv om förvärvaren bedöms lämplig och det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Vid bedömningen ska bland annat förvärvarens anseende, kapitalstyrka och möjliga samband med penningtvätt och finansiering av terrorism granskas (jfr 24 kap. 3 § LV).

Ansökan ska innehålla

Vilka uppgifter som den tilltänka förvärvaren ska lämna till Finansinspektionen vid en ägarprövning regleras i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1946. Denna information kan lämnas till Finansinspektionen genom att fylla i blankett 1: ansökan ägarprövning – fysisk person, blankett 2: ansökan ägarprövning – juridisk person, eller blankett 2 b: ansökan ägarprövning – trust, se länk nedan. 

Avgift

En avgift på 30 800 kronor per ägare (direkt eller indirekt) som prövas ska betalas till FI. När det gäller ägarprövningar vid en ansökan om att bedriva värdepappersrörelse ingår ägarprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet. Avgiftens storlek regleras i 3 och 4 §§ samt bilaga förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggning

FI fattar beslut inom 60 arbetsdagar från det att en fullständig ansökan har kommit in och avgiften betalats.

En bekräftelse från FI kommer att skickas inom två dagar från dess att ansökan kommit in. Av bekräftelsen kommer det att framgå slutdatum för handläggningen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polisen, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-10-18