En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla

Uppdragsavtal

Ett värdepappersinstitut får uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete och vissa funktioner under förutsättning att kraven i 8 kap. 22 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden är uppfyllda.

Om ett uppdragsavtal innebär en väsentlig förändring av förutsättningarna för värdepappersinstitutets tillstånd att driva värdepappersrörelse, ska institutet anmäla detta till Finansinspektionen och samtidigt lämna en redogörelse för uppdragets omfattning.

Värdepappersinstitutet ska underrätta Finansinspektionen om uppdragsavtalet innan uppdragstagaren börjar utföra det arbete eller funktioner som avtalet avser.

Observera att ytterligare information ska lämnas om uppdragsavtal för utkontrakteringslösningar om molntjänster som rör en kritisk eller viktig funktion i enlighet med Europeiska värdepappers- och marknads¬myndighetens (Esma) riktlinjer för utkontraktering till molntjänstleverantörer (ESMA50-164-4285). För sådana uppdragsavtal ska anmälan, utöver den information som ska lämnas enligt LV, även innehålla vad som framgår av riktlinje 8.

Anmälan ska innehålla uppgift om

Anmälan ska innehålla uppgift om till vem uppdraget ges samt redogörelse för uppdragets omfattning.

Handläggningstid

FI lämnar normalt en bekräftelse inom 45 dagar från det att FI har tagit emot en komplett anmälan.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-17