En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla

Ändrad gränsöverskridande verksamhet inom EES

Ett värdepappersbolag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2) och som avser ändra något som angetts i bolagets underrättelse eller verksamhetsplan till FI efter det att bolaget börjat driva verksamhet i det andra landet, ska underrätta FI. Detta följer av 5 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Underrättelsen

Underrättelsen avseende ändringen ska göras enligt bilaga 1 i kommissionens delegerade genomförandeförordning (EU) 2017/2382 ("ITS"). För blankett se länk nedan.

Vid ändring av investeringstjänster/investeringsverksamhet/sidotjänster eller de finansiella instrument som tillhandahålls ska bolaget ange alla investeringstjänster/ investeringsverksamheter/ sidotjänster eller de finansiella instrument som det tillhandahåller vid tidpunkten för anmälan eller har för avsikt att tillhandahålla i framtiden.

Om ändringen avser någon av de andra uppgifterna i bilaga 1 ska bolaget endast fylla i de delar av formuläret (bilaga 1) som är relevanta för ändringarna.

Underrättelsen (bilaga 1) ska lämnas på ett språk som både kan godtas av värdmedlemstatens och hemmedlemsstatens behöriga myndighet. Vid ändringar avseende mer än ett land ska en underrättelse med relevanta ändringar upprättas per land.

Exempel på ändringar som kan vara aktuella:

  • Ändring avseende de investeringstjänster/den investeringsverksamhet/de sidotjänster/de finansiella instrument som ingår i den verksamhet som bedrivs i det andra landet.
  • Bolaget har ändrat sitt namn.
  • Bolaget har gjort en adressändring.
  • Bolaget har ändrat kontaktuppgifter avseende den gränsöverskridande verksamheten.
  • Bolaget har anlitat ytterligare ett anknutet ombud.
  • Bolaget har upphört med tillhandahållandet av investeringstjänster och/eller bedrivandet av investeringsverksamhet på grund av att dess auktorisation återkallats/upphävts.

Avgift

En avgift på 4 200 kronor ska betalas till FI oberoende av antalet länder som underrättelsen avser. Avgiftens storlek regleras i 3 och 4 §§ samt bilaga förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

Senast 30 dagar från det att FI har tagit emot en komplett anmälan och registrerat avgiften lämnar FI över underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten drivs.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-18