Utländska företags gränsöverskridande verksamhet i Sverige

Ett utländskt företag som hör hemma inom EES och som i sitt hemland har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2) får driva värdepappersrörelse i Sverige utan att inrätta en filial.

Företaget får från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster i Sverige.

Underrättelsen ska innehålla följande uppgifter på svenska eller engelska

  • en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten med uppgift om vilka tjänster som ska erbjudas i Sverige.
  • uppgift om företaget avser att använda anknutna ombud i Sverige.

Företagets hemlandsmyndighet tillhandahåller, inom EES, standardiserade blanketter för notifieringar om gränsöverskridande verksamhet till ett annat land inom EES.

Avgift

FI tar inte ut någon avgift för denna ärendetyp.

Handläggningstid

Företaget får från sitt hemland erbjuda och tillhandahålla tjänster i Sverige med början så snart FI har tagit emot en underrättelse från den behöriga myndigheten i företagets hemland. Det följer av 4 kap. 1 § 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Övrig information

Ett företag får bara bedriva sådan verksamhet i Sverige som omfattas av verksamhetstillståndet i hemlandet.


Senast granskad: 2023-10-17