Utvidgat tillstånd

För att få driva värdepappersrörelse krävs tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan – utformning och innehåll

För att möjliggöra en snabb och effektiv prövning av en ansökan är det viktigt att den har den struktur som beskrivs nedan och att den innehåller komplett information.

Ansökan bör skickas elektroniskt.

Observera att sedan den 26 juni 2021 gäller nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag. Värdepappersbolagsförordningen(EU) 2019/2033 (IFR) och värdepappersbolagsdirektivet (EU) 2019/2034 (IFD) som till största del är genomfört i LV och värdepappersföreskrifterna (FFFS 2017:2) gäller istället för tillsynsförordningen (EU) 575/2013 (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet 2013/36/EU (CRD) för de flesta värdepappersbolag. Relevanta uppgifter enligt det nya regelverket ska framgå av ansökan.

Följande information ska lämnas in vid en ansökan:

Utvidgat tillstånd enligt 2 kap. 1–2 §§

  • Ansökningsblankett, som motsvarar bilaga 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1945, se länk nedan.
  • Information enligt den delegerade förordningen (EU) 2017/1943, se länk. Information som redan har lämnats till FI och som inte har ändrats med anledning av de nya tillstånd som söks behöver inte lämnas in på nytt. Ange i ansökningsblanketten vilken information som redan har lämnats in och hänvisa till ett diarienummer. Bolaget ska i ansökningsblanketten också intyga att informationen fortsatt är aktuell och att den inte ändrats sedan FI:s senaste bedömning. Det är bolaget som gör bedömningen huruvida informationen fortsatt är aktuell och inte ändrats sedan FI:s senaste bedömning. Vid behov kan FI begära in även denna information.
  • Observera att om ansökan omfattar drift av MTF-/OTF-plattform ska uppgifter enligt FFFS 2007:17 lämnas in.

Utvidgat tillstånd enligt 2 kap. 3 §

  • Vid ansökan om sidoverksamhetstillstånd enligt 2 kap. 3 § LV ska information enligt 2 a kap. FFFS 2017:2 lämnas in.
  • Om bolaget avser att ansöka om utvidgat tillstånd enligt 2 kap. 1 och/eller 2 § LV samt sidoverksamhetstillstånd enligt 2 kap. 3 § LV, ska bolaget lämna information under rubriken ovan samt information enligt 2 a kap. FFFS 2017:2.

Avgift

Vid ansökan om utvidgat tillstånd att driva värdepappersrörelse varierar avgiftens storlek med vilket/vilka tillstånd som söks. Se 3 och 4 §§ samt bilaga förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom följande tider förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald:

  • 120 dagar vid ansökan om utvidgat tillstånd enligt 2 kap. 1 § 1-7 LV (inklusive sidotjänster enligt 2 kap. 2 § 1-8 LV).
  • 120 dagar vid ansökan om tillstånd drift av ytterligare handelsplattform enligt 2 kap. 1 § 8-9 LV.
  • 90 dagar vid ansökan om tillstånd att erbjuda sidotjänster enligt 2 kap. 2 § 1-8 LV.
  • 90 dagar vid ansökan om tillstånd att driva sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § LV.

Övrig information

För att en godkänd bolagsordning ska vara giltig måste den, efter FI:s godkännande, registreras hos Bolagsverket.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-04