Tillstånd att driva värdepappersrörelse

För att få driva värdepappersrörelse krävs tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Ansökan – utformning och innehåll

För att möjliggöra en snabb och effektiv prövning av en ansökan är det viktigt att den har den struktur som beskrivs nedan och att den innehåller komplett information.

Ansökan bör skickas elektroniskt. 

En ansökan om att driva värdepappersrörelse ska innehålla de uppgifter som framgår av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1943, se länk nedan. För att underlätta handläggningen ska ansökningsblanketten, se länk nedan, användas och hänvisningar göras till de olika handlingarna som bolaget anser motsvarar informationen som efterfrågas i artiklarna i delegerade förordningen 2017/1943.

Observera att sedan den 26 juni 2021 gäller nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag. Värdepappersbolagsförordningen(EU) 2019/2033 (IFR) och värdepappersbolagsdirektivet (EU) 2019/2034 (IFD) som till största del är genomfört i LV och värdepappersföreskrifterna (FFFS 2017:2) gäller istället för tillsynsförordningen (EU) 575/2013 (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet 2013/36/EU (CRD) för de flesta värdepappersbolag. Relevanta uppgifter enligt det nya regelverket ska framgå av ansökan.

Om ansökan även omfattar sidoverksamhetstillstånd enligt 2 kap. 3 § LV ska även information enligt 2 a kap. i FFFS 2017:2 lämnas in. För de fall ansökan omfattar drift av MTF-/OTF-plattformar ska även uppgifter enligt FFFS 2007:17 lämnas in.

Avgift

Avgiften på 350 000 kronor ska betalas till FI (avgiften omfattar även eventuella sidotjänsttillstånd, sidoverksamhet samt godkännande av bolagsordningen). 

För en ansökan om drift av MTF-/OTF-plattformar tas en separat avgift ut baserad på FI:s bedömda handläggningstid.

Avgifternas storlek regleras i 3 och 4 §§ samt bilaga förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 180 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Övrig information

  • För att en godkänd bolagsordning ska vara giltig måste den, efter FI:s godkännande, registreras hos Bolagsverket.
  • Om bolaget avser att inrätta filial i ett annat land eller att bedriva gränsöverskridande verksamhet ska bolaget ansöka om detta i separat ärende. En sådan ansökan bör ges in i ett slutskede av tillståndsärendet.
  • När tillstånd att driva värdepappersrörelse meddelats ska bolaget betala en tillsynsavgift till FI enligt förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.
  • När tillstånd att driva värdepappersrörelse meddelats ska bolaget löpande rapportera vissa uppgifter till FI enligt rapporteringsplan för värdepappersbolag.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-02-04