Filialverksamhet inom EES

Ett värdepappersföretag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2) och som avser att driva värdepappersrörelse från en filial eller genom att använda ett anknutet ombud som är etablerat i ett annat land inom EES ska underrätta FI innan verksamheten påbörjas. Det följer av 5 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Underrättelsen ska innehålla följande uppgifter

  • en verksamhetsplan för den avsedda verksamheten, med uppgift om filialens och det anknutna ombudets organisation, och
  • uppgift om i vilket land filialen ska inrättas och det anknutna ombudet användas samt om filialens och det anknutna ombudets adresser och ansvariga ledningar.

Om underrättelsen avser filialetablering ska ovannämnda uppgifter lämnas genom att korrekt fylla i och lämna in bilaga 6 i den delegerade genomförandeförordningen (EU) 2017/2382.

Om underrättelsen avser användandet av ett anknutet ombud etablerat i ett annat land inom EES ska ovannämnda uppgifter lämnas genom att korrekt fylla i och lämna in bilaga 7 i den delegerade genomförandeförordningen (EU) 2017/2382.

Underrättelsen (bilaga 6 eller 7) ska lämnas på ett språk som både kan godtas av värdmedlemstatens och hemmedlemsstatens behöriga myndighet.

För relevanta blanketter, se länk nedan.

Avgift

En avgift på 16 800 kronor ska betalas till FI per land som man avser att driva verksamhet i. Avgiftens storlek regleras i 3 och 4 §§ samt bilaga förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

Senast 90 dagar från det att FI har tagit emot en komplett underrättelse och registrerat avgiften lämnar FI över underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land som filialen ska inrättas i eller det anknutna ombudet användas i. FI underrättar samtidigt värdepappersbolaget.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Vad händer om FI inte godkänner underrättelsen?

Om FI tycker att det inte finns förutsättningar för att lämna över underrättelsen till den behöriga myndigheten så meddelar FI beslut om det till värdepappersföretaget inom tre månader från det att underrättelsen togs emot.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar anmälan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.


Senast granskad: 2023-10-17