Ägarledningsprövning

Ett företag som har ett kvalificerat innehav i ett värdepappersbolag under FI:s tillsyn ska informera FI när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare utses.

Det framgår av 24 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att juridiska personer med kvalificerade innehav i värdepappersbolag, börser och svenska clearingorganisationer ska anmäla ändringar av sin ledning till FI. FI gör en lämplighetsprövning av dessa bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Skatteverket. Vid prövning av en utländsk medborgare, eller någon som har bott eller varit verksam i utlandet, tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska även underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas.

Förändringar i ledningen ska, i förekommande fall, registreras hos Bolagsverket.

Om ett företag äger flera företag under FI:s tillsyn ska en prövning ske per företag under tillsyn. Se "Exempel ägarledningsprövning" nedan.

Om det finns flera ägare till ett eller flera företag under tillsyn ska en prövning per ägare och företag under tillsyn ske. Se "Exempel ägarledningsprövning" nedan.

Ansök/anmäl via e-tjänsten Ansök

Ansökningar om ägarledningsprövning sker i FI:s nya e-tjänst Ansök (se länk nedan). Både den person som ska skapa ansökan och de personer som ska prövas behöver först registrera sig i FI:s behörighetssystem. Personen som skapar ansökan behöver också ha behörighet att representera ett företag som ombud. Information om hur man registrerar sig och får behörighet som ombud finns under länkarna nedan.

När registreringen av personer och företag är klar kan en person som representerar företaget skapa en ansökan. Den eller de personer som ska prövas loggar sedan in och bekräftar eller fyller i de uppgifter som efterfrågas.

E-tjänsten Ansök hjälper till att se till att alla nödvändiga uppgifter kommer med.

Avgift

En avgift på 16 800 kronor per person och företag som prövas (dvs. per prövning) ska betalas till FI. Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om till exempel fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift. Om bolaget där dessa personer sitter är ägare till två företag under Finansinspektionens tillsyn blir det två avgifter. Om en person tillkommer eller byts ut efter att ansökan har skickats in till FI blir det ett nytt ärende med en ny avgift. Avgiftens storlek regleras i 3, 4 §§ och 5 a § 8 och 9 stycket förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Information om olika betalningssätt och liknande finns i e-tjänsten Ansök.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.


Senast granskad: 2023-10-18