Ändrad filialverksamhet inom EES

Ett värdepappersbolag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (Mifid 2) och som avser ändra något som angetts i bolagets underrättelse eller verksamhetsplan till FI efter det att bolaget börjat driva filialverksamhet eller verksamhet genom användandet av ett anknutet ombud i det andra landet, ska underrätta FI. Detta följer av 5 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Underrättelsen

Underrättelsen avseende ändringen ska göras enligt bilaga 6 (filialverksamhet) och/eller 7 (anknutet ombud etablerad i värdlandet) i kommissionens delegerade genomförandeförordning (EU) 2017/2382 ("ITS").

Vid ändring av investeringstjänster/investeringsverksamhet/sidotjänster eller de finansiella instrument som tillhandahålls ska bolaget ange alla investeringstjänster/ investeringsverksamheter/ sidotjänster eller de finansiella instrument som de tillhandahåller vid tidpunkten för anmälan eller har för avsikt att tillhandahålla i framtiden. Detta görs för filial enligt bilaga 6 och för anknutna ombud etablerade i värdmedlemsstaten enligt bilaga 7.

Om ändringen avser någon av de andra uppgifterna i bilaga 6 eller 7 ska bolaget endast fylla i de delar av formuläret (bilaga 6 eller 7) som är relevanta för ändringarna.

Underrättelsen (bilaga 6 eller 7) ska lämnas på ett språk som både kan godtas av värdmedlemstatens och hemmedlemsstatens behöriga myndighet. Vid ändringar avseende mer än ett land ska en underrättelse med relevanta ändringar upprättas per land.

Exempel på ändringar som kan vara aktuella:

  • Ändring som gäller de investeringstjänster/den investeringsverksamhet/de sidotjänster/de finansiella instrument som ingår i den verksamhet som bedrivs i det andra landet.
  • Bolaget har ändrat sitt namn.
  • Bolaget har gjort en adressändring.
  • Bolaget har ändrat kontaktuppgifter avseende filialverksamheten eller det anknutna ombudet.
  • Ändrad eller uppdaterad verksamhetsplan.

Underrättelse avseende filialverksamhets eller anknutet ombuds upphörande av tillhandahållande av investeringstjänster och/eller bedrivande av investeringsverksamhet, ska göras enligt bilaga 10.

För relevanta blanketter, se länk nedan.

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas till FI oberoende av antalet länder som underrättelsen avser. Avgiftens storlek regleras i 3 och 4 §§ samt bilaga förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

Senast 30 dagar från det att FI har tagit emot en komplett anmälan och registrerat avgiften lämnar FI över underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där verksamheten drivs.

FI påbörjar handläggningen av ärendet när avgiften kommit in.

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-02-04