Ledningsprövning

Ett företag som står under FI:s tillsyn ska informera FI när en ny styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller verkställande direktörs ställföreträdare utses.

FI gör en lämplighetsprövning av dessa personer sett bland annat mot uppgifter som hämtas in från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av en utländsk medborgare, eller någon som har bott eller varit verksam i utlandet, tar FI kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten i hemlandet.

Företaget ska underrätta FI när antalet styrelseledamöter minskas, utökas eller när sammansättningen ändras.

Ledningsprövning aktualiseras även när en styrelseledamot ska överta ordförandeskapet eller när en styrelsesuppleant ska träda in som styrelseledamot/styrelseordförande.

Förändringar i ledningen ska registreras hos Bolagsverket.

Ansök/anmäl via e-tjänsten Ansök

Ansökningar om ledningsprövning sker i FI:s nya e-tjänst Ansök (se länk nedan). Både den person som ska skapa ansökan och de personer som ska prövas behöver först registrera sig i FI:s behörighetssystem. Personen som skapar ansökan behöver också ha behörighet att representera ett företag som ombud. Information om hur man registrerar sig och får behörighet som ombud finns under länkarna nedan.

När registreringen av personer och företag är klar kan en person som representerar företaget skapa en ansökan. Den eller de personer som ska prövas loggar sedan in och bekräftar eller fyller i de uppgifter som efterfrågas.

E-tjänsten Ansök hjälper till att se till att alla nödvändiga uppgifter kommer med.

Ansökan ska innehålla

Fullständig information i enlighet med artikel 4 (a) i den delegerande förordningen 2017/1943 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådet direktiv 2014/65/EU med avseende på tekniska tillsynsstandarder om information och krav för auktorisation av värdepappersföretag. 

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 16 800 kronor betalas till FI.  Avgiften gäller per bolag. Det betyder att om till exempel fem ledningspersoner i samma bolag ska prövas samtidigt blir det en avgift. Om en person tillkommer eller byts ut efter att ansökan har skickats in till FI blir det ett nytt ärende med en ny avgift. Avgiftens storlek regleras i 3, 4 §§ och 5 a § 1 och 9 stycket förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Information om olika betalningssätt och liknande finns i e-tjänsten Ansök.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.


Senast granskad: 2023-10-17