Anmälan om undantag

Följande gäller för värdepappersföretag som vill anmäla att de bedriver anmälningspliktig verksamhet eller tillämpar undantag från tillståndsplikt som är kopplad till lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV).

Från den 3 januari 2018 ska värdepappersföretag anmäla till FI om de bedriver vissa verksamheter eller använder undantag från tillståndsplikt enligt LV. Här finns information om de verksamheter och undantag det handlar om.

Systematiska internhandlare

Värdepappersföretag som faller under definitionen systematisk internhandlare ska enligt 8 kap. 32 § i lagen om värdepappersmarknaden (LV) underrätta FI om detta. Avgiften är 16 800 kr för en första anmälan om att företaget är systematisk internhandlare. FI tar inte ut någon avgift för en anmälan om ändring av befintlig status som systematisk internhandlare.

En systematisk internhandlare är ett värdepappersföretag som i en organiserad, frekvent och systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan att utnyttja ett multilateralt system.

För att bedöma om ett värdepappersföretag är systematisk internhandlare när det handlar för egen räkning finns kriterier i artikel 12–17 i den delegerade förordningen (EU) 2017/565. 

Ett värdepappersföretag som inte omfattas av definitionen i 1 kap. 4 b 1 LV kan ändå frivilligt välja att ansluta sig till den ordning som gäller för systematiska internhandlare. Företaget ska då bland annat följa krav som framgår av artiklarna 14, 15, 17, 18, 20 och 21 i Mifir samt lämna en underrättelse till FI.

Villkoren för att ändra status till eller från att vara en systematisk internhandlare framgår av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) frågor och svar om transparensreglerna i Mifir.

Underrättelsen till FI ska minst innehålla information om vilka klasser av instrument där värdepappersföretaget är en systematisk internhandlare. De finansiella instrumenten ska kategoriseras och benämnas enligt de identifieringskoder som anges för aktierelaterade finansiella instrument i RTS 1 (bilaga 3, tabell 2, punkt 4, Mifir Identifikationsfält) och icke aktierelaterade finansiella instrument i RTS 2 (bilaga 4, tabell 2, punkt 3, Identifieringskod enligt Mifir). Kategoriseringen ska därmed ske enligt följande.

Aktierelaterade finansiella instrument:

SHRS = aktier
ETFS = börshandlade fonder
DPRS = depåbevis
CRFT = certifikat
OTHR = andra aktielika finansiella instrument

Icke aktierelaterade finansiella instrument:

SDRV = Värdepapperiserade derivat
SFPS = Strukturerade finansiella produkter (SFP)
BOND = Obligationer
ETCS = ETC:er
ETNS = ETN:er
EMAL = Utsläppsrätter
DERV = Derivat

Underrättelsen ska mejlas till finansinspektionen@fi.se på den blankett som finns nedan. Den ska innehålla bolagsnamn, organisationsnummer samt de klasser av finansiella instrument som företaget ska vara systematisk internhandlare för. Samma blankett ska användas om instrumentklasserna ändras eller om företaget upphör att vara systematisk internhandlare.

Tillbaka till menyn

Algoritmisk handel

Värdepappersföretag som bedriver algoritmisk handel i en medlemsstat ska enligt 8 kap. 24 § LV anmäla detta till den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat och till den behöriga myndigheten för den handelsplats där värdepappersföretaget bedriver algoritmisk handel.

Anmälan till FI ska ske senast samma dag som den anmälningspliktiga verksamheten börjar bedrivas.

Anmälan ska innehålla företagets namn och organisationsnummer och mejlas till finansinspektionen@fi.se.

Tillbaka till menyn

Direkt elektroniskt tillträde

Ett värdepappersföretag som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde till en handelsplats ska enligt 8 kap 30 § LV anmäla detta till de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat och till den behöriga myndigheten för den handelsplats där handeln sker.

Anmälan till FI ska ske senast samma dag som värdepappersföretaget börjar tillhandahålla den anmälningspliktiga verksamheten.

Anmälan mejlas till finansinspektionen@fi.se.

Tillbaka till menyn

Undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat hänförliga till utsläppsrätter

Företag som utnyttjar undantaget från tillståndsplikt i 2 kap. 5 § 11 LV för viss handel med råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivat hänförliga till utsläppsrätter har tidigare behövt årligen anmäla att de utnyttjar undantaget till FI. Från och med den 28 februari 2022 ska företaget på begäran rapportera till FI på vilken grund som företaget har bedömt att verksamheten endast är en kompletterande verksamhet.

Tillbaka till menyn


Senast granskad: 2022-04-20